Gebruiksvoorwaarden publiek WiFi-netwerk

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het WIFI netwerk van ‘2MDi Guest Network’. U kunt slechts gebruik maken van dit WIFI netwerk indien u akkoord bent gegaan met deze gebruiksvoorwaarden.

Indien u vragen heeft over het gebruik van het WIFI netwerk kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar itsec@2manydots.nl

Artikel 1 Definities

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden ten behoeve van het gebruik van het WIFI netwerk van 2manydots;

2manydots; B.V. (KvK-nummer 67509452), kantoorhoudende aan de Tivolistraat 50, 5017 HR Tilburg te Noord-Brabant, voor meer informatie zie http://www.2manydots.nl, beheerder van het WIFI netwerk;

WIFI 2manydots: de dienst waarbij 2manydots de Gebruiker toegang verschaft tot het internet op de wijze als bepaald in deze gebruiksvoorwaarden;

Gebruiker: een gast van 2manydots die van het WIFI netwerk gebruik maakt;

WIFI netwerk: een draadloos netwerk van 2manydots dat de Gebruiker, na in te loggen met gebruik van username en password, toegang biedt tot het internet.

Artikel 2 Gebruik

Het gebruik van het WIFI netwerk is kosteloos.

Het WIFI netwerk wordt uitsluitend aangeboden aan de Gebruikers.

De Gebruiker is:

 • zelf verantwoordelijk voor de configuratie van zijn eigen (rand)apparatuur;
 • zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn of haar systemen, (rand)apparatuur en databestanden en het gebruik van eventuele encryptietechnieken bij het verzenden van e-mail en het downloaden van databestanden;
 • gehouden ervoor zorg te dragen dat zijn/haar gebruik van het WIFI netwerk geen onnodige hinder aan andere Gebruikers van het WIFI netwerk en/of schade aan de infrastructuur van 2manydots oplevert;
 • er zich van bewust dat het dataverkeer tussen het WIFI netwerk en het door de Gebruiker gebruikte (rand)apparaat standaard onversleuteld geschiedt. De Gebruiker aanvaardt het risico dat getransporteerde data door anderen kan worden opgevangen dan voor wie deze bestemd zijn.

2manydots behoudt zich het recht voor de toegang tot het WIFI netwerk (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of de Gebruiker (al dan niet tijdelijk) toegang te weigeren.

Indien technische of bedrijfseconomische redenen dan wel veranderende wet en/of regelgeving daartoe noodzaken, is 2manydots gerechtigd het WIFI netwerk per direct te beëindigen.

Artikel 3 Gebruiksbeperkingen

De Gebruiker dient zich bij gebruik van het WIFI netwerk te houden aan de in het algemeen geldende fatsoensnormen en dient zich in ieder geval te onthouden van:

 • het bezoeken van websites die discriminerend, pornografisch, kwetsend, bedreigend of anderszins aanstootgevend materiaal bevatten;
 • spam of grote hoeveelheden e-mail verzenden;
 • discriminerende, pornografische, kwetsende, bedreigende of anderszins aanstootgevende berichten posten of verzenden;
 • virussen of andere schadelijke items posten of verzenden;
 • zonder toestemming verspreiden van welk auteursrechtelijk beschermd materiaal dan ook;
 • iedere (poging tot) inbreuk op de beveiliging van welk computernetwerk dan ook;
 • (het aanzetten tot) het plegen van misdaden of misdrijven;
 • communicatieplatforms aanbieden voor criminele groeperingen;
 • activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden;
 • zich inlaten met activiteiten en zaken die ingevolge in het Nederlands recht niet zijn toegestaan.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Het gebruik van het WIFI netwerk is geheel voor eigen risico van de Gebruiker.

Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1:

 • sluit 2manydots elke aansprakelijkheid uit voor eventueel uitval van het internet of het WIFI netwerk en/of verlies van data, derving van inkomsten door technische of andere storingen;
 • sluit 2manydots aansprakelijkheid uit voor diensten van derden waar de Gebruiker zich door middel van het WIFI netwerk toegang tot verschaft;
 • sluit 2manydots elke aansprakelijkheid uit voor (in)directe schade als gevolg van het gebruik van het WIFI netwerk.

Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die 2manydots lijdt als gevolg van het handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en zal 2manydots vrijwaren voor aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Artikel 5 Bescherming Persoonsgegevens

Indien en voor zover 2manydots als gevolg van het gebruik van het WIFI netwerk gegevens, waaronder persoons-, verkeers- en locatiegegevens verwerkt van Gebruiker, zal 2manydots dat doen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6 Overige bepalingen

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door 2manydots worden gewijzigd.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland – West-Brabant.